Purifică aerul locuinţei cu ajutorul plantelor!

plante care purifica aerul

Energia locuinţei tale este influenţată de numeroase elemente. Ai fi surprins să afli rolul extaordinar al plantelor în obţinerea unei energii pozitive. Forma plantelor, locul unde sunt poziţionate, dar şi cantitatea de oxigen emanată contribuie la atmosfera generală din casă. Rolul plantelor nu se rezumă la oxigenul degajat, ci chiar mai importante este capacitatea unor plante de a purifica aerul, prin atragerea toxinelor, extrem de nocive organismului.

Pentru sănătatea membrilor familiei şi pentru o stare generală de bine, Florăria Magnolia vă recomandă câteva plante la ghiveci extrem de uşor de întreţinut, dar cu efecte miraculoase asupra aerului din locuinţă.

Cercetările arată că una dintre cele mai potrivite plante pentru a fi aşezate într-un mediu închis este Spathyphyllum.Această plantă, pe lângă aspectul foarte decorativ, este un foarte bun oxigenator şi purificator al aerului. Printre substanţele absorbite şi eliminate de Crinul păcii se numără amoniacul, acetona, xilenul, benzenul, substante extrem de nocive organismului uman. De asemenea, elimină sporii de mucegai.

Comandă Spathyphyllum (Crinul păcii)
Plantele din categoria palmierilor sunt şi ele extrem de utile în purificarea aerului. Phoenix, Areca, Rhapis sunt câteva dintre ele. Foarte adecvate pentru amplasarea în living sau în spaţii mai generoase datorită dimensiunilor mai mari la maturitate. Acestea elimină formaldehida, amoniacul, monoxidul de carbon, cloroformul.

O altă plantă recunoscută pentru proprietăţile deosebite de purificare a aerului este Epipremnum. Ea ajută la eliminarea formaldehidei şi a monoxidului de carbon, fiind astfel potrivită a fi aşezată lângă intrarea în casă dacă aceasta este orientată înspre o stadă poluată de maşini.

Dracaena (marginata, fragrans, deremensis) este şi ea o specie ce contribuie la menţinerea unui aer curat. Toluenul, benzenul şi xilenul sunt doar câeva dintre substanţele nocive absorbite de Dracaena.

Comandă Dracaena marginata

Anthurium sau Planta Flamingo este şi ea recunoscută nu doar pentru frumuseţea sa, ci şi pentru capacitatea de a absorbi formaldehidele, amoniacul, xilenul. Este recomandată amplasarea în jurul copiatoarelor, a imprimantelor sau într-o încăpere unde se lucrează cu adezivi.

Comandă planta Anthurium
Ferigile, iedera, Pachira, Philodendronul sau Clorophitumul nu sunt de neglijat. Fiecare are un important rol în eliminarea substanţelor toxice.

Aerul mai proaspăt din locuinţele noastre poate fi, aşadar, foarte uşor asigurat dacă alegem plantele potrivite şi le aşezăm în locurile potrivite. Ai grijă de sănătatea familiei tale şi vei vedea că întreaga locuinţă va avea o altă energie.

The energy of your home is influenced by a lot of factors . You ‘d be surprised to find out how important is the role of plants in obtaining positive energies . The general atmosphere of the house is given by plant appearance, the position of the plant, the quantity of emited oxygen . Plants role is not confined to the oxygen , but even more important is the ability of plants to purify the air by attracting toxins extremely harmful for organism.
For the health of family members and a good general feeling , Magnolia Flower Shop suggests some plants, extremely easy to maintain but with miraculous effects on the house air .

Research has shown that one of the best plants to be placed in a closed environment is Spathyphyllum. This plant , besides a very decorative appearance , is a very good oxygenator and air purifier. Some substances absorbed by Peace lilies are ammonia , acetone , xylene , benzene, substances particularly harmful for human body . It also removes mold spores.
Order Spathyphyllum online
Palm trees are also extremely useful in purifying the air. Areca, Phoenix, Rhapis are just one of them. These are very suitable for a living room or for more generous spaces due to the large size at maturity . These plants eliminate formaldehyde, ammonia , carbon monoxide , chloroform .

Another plant recognized for its extraordinary air purification is Epipremnum. It helps remove formaldehyde and carbon monoxide , making it suitable to be placed near the entrance to the house if it is directed toward a polluted street.

Dracaena species are also contributing to maintaining clean air . Toluene, benzene and xylene are some of the harmful substances absorbed by Dracaena.
Order Dracaena online

Anthurium or Flamingo plant is recognized not only for its beauty, but also for the ability to absorb formaldehyde , ammonia, xylene . It is recommended to place around electronics or in a room where people work with adhesives.
Order Anthurium online

Ferns, ivy, Pachira, Philodendron, Clorophitum should not be neglected. Each has an important role in removing toxic substances.

The fresh air in our homes can be easily provided if we choose suitable plants and place them in the right places. Take care of your family’s health and see that whole house will have a different energy.